www.vios-club.com

 ~~ เฮดเดอร์ ไล่ไอเสีย เพิ่มกำลัง ~~

ข้อมูลด้านเทคนิครวมถึงการบำรุงรักษารถ วิธีการปรับแต่งรถ วิธีการซ่อมบำรุงเบื้องต้น
~~ เฮดเดอร์ ไล่ไอเสีย เพิ่มกำลัง ~~

Postby biggla » Tue Oct 02, 2007 12:08 pm

ไปอ่านเจอมาจาก Altis club ครับ
ไม่แน่ใจว่าใครเคยเอามาลงรึยัง :?


/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

เฮดเดอร์ เป็นอุปกรณ์หนึ่งในระบบระบายไอเสียที่ได้รับความสนใจในการเพิ่มกำลังของเครื่องยนต์ แต่จะยุ่งยาก แพง หรือได้กำลังเพิ่มขึ้นมาคุ้มค่าแค่ไหน ?

เครื่องยนต์ 4 จังหวะที่ใช้กันในรถยนต์ทั่วไปมีการทำงานต่อเนื่อง ดูด-อัด-ระเบิด-คาย ในการหมุนเพลาข้อเหวี่ยงรอบต่อ 1 วัฏจักรการทำงาน คือ ดูด-ลูกสูบเลื่อนลง วาล์วไอดีเปิดเพื่อรับไอดีเข้ามา, อัด-ลูกสูบเลื่อนขึ้น วาล์วไอดี-ไอเสียปิดสนิท เพื่ออัดเตรียมให้มีการจุดระเบิดในจังหวะต่อไป, ระเบิด-จุดระเบิดด้วยหัวเทียน (สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน) หรือจุดระเบิดด้วยการฉีดละอองน้ำมันเข้าผสมกับอากาศที่ถูกอัดแน่นจนร้อนจัด (สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล) แล้วต่อเนื่องถึงจังหวะสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับ -เฮดเดอร์- คือ คาย-ลูกสูบเลื่อนขึ้น วาล์วไอเสียเปิดเพื่อระบายไอเสียออกจากเครื่องยนต์ เและเตรียมรับไอดีในจังหวะดูดต่อไป

การปรับแต่งเครื่องยนต์ให้ได้ผลเต็มที่ ต้องเพิ่มการประจุอากาศและน้ำมันในด้านไอดี ควบคู่กับการระบายไอเสียออกจากเครื่องยนต์ให้เร็วและหมดจดที่สุด ถ้าเพิ่มเฉพาะไอดีแต่ไอเสียระบายออกไม่ทันหรือไม่หมด กำลังของเครื่องยนต์ก็เพิ่มขึ้นไม่เต็มที่ แม้เครื่องยนต์ที่ไม่ได้ปรับแต่งด้านการประจุไอดี แต่ถ้าสามารถเพิ่มการระบายไอเสียให้ดีขึ้นได้ก็จะมีกำลังเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

เสมือนเครื่องยนต์เป็นบ้าน ถ้าเพิ่มเฉพาะประสิทธิภาพการนำน้ำสะอาดเข้าบ้าน โดยไม่เพิ่มประสิทธิภาพการนำน้ำเสียออก น้ำเสียอาจค้างอยู่และผสมกับน้ำดี หรือมีแรงต้านการดูดน้ำดีเข้าบ้าน และแม้ไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพการนำน้ำดีเข้าบ้าน แต่ถ้าเร่งให้น้ำเสียออกจากบ้านได้เร็วและหมดจดก็ยังดี

พื้ น ฐ า น ร ะ บ บ ร ะ บ า ย ไ อ เ สี ย
การระบายไอเสียออกจากเครื่องยนต์ใช้การขยายตัวของก๊าซแรงดันสูงและร้อน ที่จะเคลื่อนตัวหาอากาศภายนอกที่เย็นและมีแรงดันต่ำกว่า ร่วมกับการเลื่อนตัวขึ้นของลูกสูบ ผ่านวาล์วไอเสียและพอร์ทไอเสียบนฝาสูบออกนอกเครื่องยนต์

ระบบระบายไอเสียภายนอกเครื่องยนต์ที่ต่ออยู่กับฝาสูบยาวต่อเนื่องไปถึงปลายท่อด้านท้ายนี้เองที่เกี่ยวข้องกับเฮดเดอร์ และได้รับความสนใจในการเพิ่มกำลังเครื่องยนต์เพราะสะดวก ไม่ต้องยุ่งกับชิ้นส่วนอื่นของเครื่องยนต์

ระบบระบายไอเสียนี้แยกเป็น 4 ส่วน คือ
1. ท่อร่วมไอเสีย - EXHAUST MANIFOLD (หรือภาษาสแลงเรียกว่า เขาควาย) ส่วนที่ติดกับฝาสูบของเครื่องยนต์ก่อนรวบเป็นท่อเดี่ยว (หรือคู่ในบางรุ่น) เฉพาะส่วนนี้เองที่ -เฮดเดอร์- เข้ามาแทนที่

2. ต่อจากนั้นเป็นท่อไอเสียเดี่ยว (หรือคู่ในบางรุ่น)

3. เข้าหม้อพักเก็บเสียง โดยอาจมีหม้อพักหลายใบ (ในหลายแบบ)

4. ต่อเนื่องไปยังปลายท่อระบายไอเสียออกสู่ภายนอก โดยเครื่องยนต์หัวฉีดรุ่นใหม่มีอุปกรณ์บำบัดไอเสีย-แคตตาไลติก คอนเวอร์เตอร์ ติดหลังท่อร่วมไอเสียก่อนเข้าหม้อพักใบแรก หรืออาจรวมอยู่กับท่อร่วมไอเสียเลย

รถยนต์ทั่วไปมักเลือกใช้ท่อร่วมไอเสียเป็นเหล็กหล่อและสั้น เพราะผลิตจำนวนมากได้สะดวก ขนาดกะทัดรัด และไม่ยุ่งยากเหมือนเฮดเดอร์ที่ต้องนำท่อเหล็กมาดัดและเชื่อมด้วยกำลังคน โดยยอมให้ไอเสียระบายปั่นป่วนและไม่คล่องนัก ก่อนรวบเข้าสู่ท่อไอเสีย (หรือแคตตาไลติก คอนเวอร์เตอร์) และใช่ท่อไอเสียช่วงต่อเนื่องไปขนาดไม่ใหญ่นัก พร้อมหม้อพักแบบไส้ย้อนที่ชะลอและหมุนไอเสียเพื่อลดเสียงดัง แล้วระบายออกปลายท่อแบบธรรมดา

ก า ร เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ร ะ บ บ ร ะ บ า ย ไ อ เ สี ย
ไม่ว่าจะปรับแต่งเครื่องยนต์ด้านการประจุไอดีด้วยหรือไม่ เครื่องยนต์ทั่วไปสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายไอเสียได้ โดยได้ผลมากบ้างน้อยบ้าง ขึ้นอยู่กับระบบไอเสียเดิมว่าอั้นหรือโล่งแค่ไหน และชุดใหม่ดีแค่ไหน

การทำให้การระบายไอเสียออกจากเครื่องยนต์เร็วและหมดจดที่สุดย่อมมีผลดี เพราะถ้าอั้นการไหลออกจะมีแรงดันย้อนกลับ-BACK PRESSURE คอยต้านการเลื่อนขึ้นของลูกสูบ และถ้าระบายไอเสียออกไม่หมด ไอดีที่เข้ามาในจังหวะต่อไปจะผสมกับไอเสีย

เมื่อมีการจุดระเบิด การเผาไหม้จะลดความรุนแรงลง กำลังของเครื่องยนต์ก็จะลดลงเพราะไอดีมีออกซิเจนน้อยผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่ไม่สามารถออกแบบและเลือกใช้ระบบท่อไอเสียทั้งชุดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้ เพราะติดปัญหาเรื่องต้นทุน ความยุ่งยากในการผลิต และเรื่องเสียงที่อาจดังขึ้นบ้าง

เ ฮ ด เ ด อ ร์ ไ ม่ ใ ช่ ม า แ ท น ทั้ ง ร ะ บ บ เป็นเพียงท่อร่วมไอเสียแบบพิเศษที่ถูกนำมาทดแทนท่อร่วมไอเสียเดิม ที่สั้นจนเกิดความปั่นป่วนและระบายไอเสียไม่โล่งมาก ไม่ใช่มาแทนระบบระบายไอเสียทั้งหมด เพราะยังต้องต่อออกไปยังท่อไอเสีย หม้อพัก และปลายท่อ (หรือแคตตาไลติก คอนเวอร์เตอร์ด้วย)

เฮดเดอร์ผลิตจากท่อเหล็กหรือสเตนเลสดัดขึ้นรูปหลายท่อแล้วเชื่อมรวบเป็นท่อเดี่ยว (หรือคู่) สำหรับต่อเข้าสู่ท่อไอเสีย (หรือแคตตาไลติก คอนเวอร์เตอร์) โดยมีการจัดระเบียบและปล่อยให้ไอเสียในแต่ละกระบอกสูบไหลออกมาเข้าสู่ท่ออิสระไม่เกี่ยวกับกระบอกสูบ เป็นระยะทางยาวกว่าท่อร่วมไอเสียเดิม เช่น เครื่องยนต์ 4 สูบ เดิมออกจากฝาสูบ 4 ท่อ ยาวแค่ 6 นิ้ว ก็ต้องรวบกันเพื่อเตรียมเข้าสู่ท่อไอเสีย

แต่เฮดเดอร์มี 4 ท่ออิสระต่อออกจากฝาสูบ ยาวกว่า 12 นิ้วก่อนรวบ และยังมีการจัดลำดับเพื่อไม่ให้มีความปั่นป่วนของการไหลของไอเสีย การระบายไอเสียออกจากเครื่องยนต์ในช่วงต้นจึงคล่อง เร็ว และไม่ปั่นป่วน จากเฮดเดอร์ที่เปลี่ยนแทนท่อร่วมไอเสียเดิม

โดยสรุป จุดเด่นของเฮดเดอร์ คือ มีท่อเดี่ยวของแต่ละกระบอกสูบยาวขึ้น และจัดระเบียบการไหลของไอเสียก่อนรวบตามจังหวะการจุดระเบิดของเครื่องยนต์เพื่อเข้าสู่ท่อไอเสียเดี่ยว ดีกว่าท่อร่วมไอเสียเดิมแบบสั้นๆ ที่ระบายไม่คล่อง และการไหลของไอเสียมีความปั่นป่วนพอสมควร

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/
biggla Offline


User avatar
ส.อบต.คลับฯ
ส.อบต.คลับฯ
 
Posts: 3459
Joined: Tue Feb 06, 2007 12:00 am
Location: วง แหวน รอ บน อก


Postby ปังปอนด์VIOS(S) » Tue Oct 02, 2007 2:12 pm

ขอบคุณครับ สำหรับความรู้ข้างต้น :P
ปังปอนด์VIOS(S) Offline


User avatar
นักโพสไฟแรง # 4
นักโพสไฟแรง # 4
 
Posts: 1590
Joined: Fri Jul 20, 2007 10:48 pm
Location: อยู่ในใจ คือความแรง


Postby ส้มจัย » Tue Oct 09, 2007 11:22 pm

แจ่มๆๆอ่ะ อ่านแล้ว อยากทำเฮดเด้อเลยเด้อ
ส้มจัย Offline


User avatar
นักโพสไฟแรง # 5
นักโพสไฟแรง # 5
 
Posts: 2104
Joined: Fri Sep 29, 2006 12:00 am


Postby NoNg_GuY » Wed Oct 10, 2007 12:45 am

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆๆครับ
NoNg_GuY Offline


User avatar
นักโพสไฟแรง # 4
นักโพสไฟแรง # 4
 
Posts: 1885
Joined: Sun Aug 19, 2007 2:31 am
Location: สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สถุนอย่างเป็นกันเอง


Postby photosik » Wed Oct 10, 2007 2:04 am

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีดีครับ ขอบคุณมากๆ อยากทำเหมือนกันคัรบ อิอิ หมายถึงทำใหม่อะ
photosik Offline


User avatar
รัฐมนตรีฯ
รัฐมนตรีฯ
 
Posts: 17846
Joined: Tue Jun 27, 2006 12:00 am
Location: group J by >>> [J/A\P] ----------> Jingjits Auto's Provider / Jit Auto Frame //


Postby biggla » Wed Oct 10, 2007 8:15 am

photosik wrote:ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีดีครับ ขอบคุณมากๆ อยากทำเหมือนกันคัรบ อิอิ หมายถึงทำใหม่อะ


รถคุณวิ๋มกลายเป็นจรวดไปแล้วมะช่ายหรอ :D
biggla Offline


User avatar
ส.อบต.คลับฯ
ส.อบต.คลับฯ
 
Posts: 3459
Joined: Tue Feb 06, 2007 12:00 am
Location: วง แหวน รอ บน อก


Postby man_m2 » Thu Oct 11, 2007 8:19 am

มีสาระดี
man_m2 Offline


User avatar
ส.อบต.คลับฯ
ส.อบต.คลับฯ
 
Posts: 3043
Joined: Tue Jul 31, 2007 9:18 am
Location: โคราช-ลพบุรี


Postby jakkajun » Sun Dec 09, 2007 7:38 pm

:roll:
jakkajun Offline


User avatar
สมาชิกฯ ขั้นที่ 5
สมาชิกฯ ขั้นที่ 5
 
Posts: 482
Joined: Thu Dec 14, 2006 12:00 am
Location: หัก-ย่าย ........ ส้ง-ข๋า...,


Postby VIOS_RY » Wed Dec 12, 2007 10:32 pm

jakkajun wrote::roll:
:roll: :roll: :roll: :arrow: :shock:
VIOS_RY Offline


User avatar
นักโพสไฟแรง#1
นักโพสไฟแรง#1
 
Posts: 927
Joined: Thu Jun 22, 2006 12:00 am
Location: RaYong UthaiThani ChaChoengSao


Postby vorapon29 » Tue Jan 22, 2008 9:02 pm

ขอบคุณมากครับสำหรับความรู้ดีๆ ที่มีมาให้อ่านครับ
vorapon29 Offline


User avatar
ส.อบต.คลับฯ
ส.อบต.คลับฯ
 
Posts: 3808
Joined: Sat Dec 16, 2006 12:00 am
Location: ~ You will never walk alone ~


Postby Jeab » Wed Jan 23, 2008 12:33 pm

GET :!:
Jeab Offline


User avatar
นายกฯ เทศมนตรี
นายกฯ เทศมนตรี
 
Posts: 5894
Joined: Thu Dec 27, 2007 10:48 am
Location: บัง-นา ...ค้าบ...


Postby Mess » Fri Jan 25, 2008 9:22 am

ขอบคูณสำหรับข้อมูลดีๆ ได้ความรู้มากเลยคับ :D
Mess Offline


User avatar
สมาชิกฯ ขั้นที่ 5
สมาชิกฯ ขั้นที่ 5
 
Posts: 414
Joined: Mon Sep 18, 2006 12:00 am


Postby p2p.joke » Sat Jun 21, 2008 1:33 pm

:lol:
p2p.joke Offline


User avatar
นักโพสไฟแรง # 5
นักโพสไฟแรง # 5
 
Posts: 2448
Joined: Thu Mar 22, 2007 12:00 am
Location: ทต.คลองแงะ


Postby kingsmen » Tue Aug 05, 2008 2:38 pm

:D
kingsmen Offline


User avatar
สมาชิกฯ ขั้นที่ 1
สมาชิกฯ ขั้นที่ 1
 
Posts: 54
Joined: Wed Jun 13, 2007 11:54 am
Location: บางนา ราม 2


Postby jo1976 » Thu Aug 14, 2008 12:48 pm

ขอบคุณมากๆคับ
jo1976 Offline


User avatar
สมาชิกฯเต็มขั้น
สมาชิกฯเต็มขั้น
 
Posts: 553
Joined: Fri Aug 08, 2008 11:55 pm
Location: พระสมุทรเจดีย์


Next

Return to แหล่งความรู้ / Knowledge

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


cron